Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://radziemice.naszgok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • niektóre artykuły zapisane są w formacie, które mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Kupczyk, adres poczty elektronicznej bibliotekaradziemice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 385 60 34 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,Wejście nie jest zabezpieczone barierkami,Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych,Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących,Możliwość swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich dzięki dużej przestrzeni i szerokich korytarzach na parterze budynku,Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.Na drugą kondygnację budynku prowadzą schody,Brak windy, schodołazu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny