Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Ocalmy od zapomnienia" - poznajemy ludzi, prace, życie mieszkańców i historię naszych miejscowości

Utworzono dnia 06.02.2024

„Ocalmy od zapomnienia" -

poznajemy ludzi, prace, życie mieszkańców i historię naszych miejscowości

Każda, nawet mała miejscowość ma swoją ciekawą, często chlubną historię, o której nie zawsze wszyscy wiemy. Nadrzędnym celem jest integrowanie młodego pokolenia z miejscem zamieszkania, z regionem.

Organizatorem konkursu jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach i Stowarzyszenie „Nestor Klub” z Łętkowic. Nad konkursem patronat objął Wójt Gminy Radziemice.

Tematyką konkursu jest :

Ocalenie przed zapomnieniem i utrwalenie w świadomości jak największej liczby osób historii naszych miejscowości na podstawie opowiadań, opisów, przekazów rodziców, dziadków, byłych mieszkańców, fotografii, pamiątek, przedmiotów, zwyczajów (zdjęcie i opis). Prace powinny dotyczyć życia codziennego mieszkańców (np. sianokosy, orka, żniwa itp.) oraz dawnych obrzędów (np. dożynki, wesele, pogrzeb, Święta itp.)

Cele konkursu:

Głównym celem jest opisanie dziejów swojej miejscowości, jej zabytków, ciekawych miejsc i ludzi, upowszechnianie wiedzy o historii swojej miejscowości w oparciu o przekaz pokoleniowy. Ponadto propagowanie następujących treści i wartości:

* wzbogacanie wiedzy o Gminie Radziemice, mojej miejscowości,

* wzmocnienie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami, dziadkami,

* rozbudzenie zainteresowań przeszłością mojej miejscowości, dawną historią, która zanika,

* zachowanie ginącej tradycji i kultury,

* zachęcenie do poszukiwania informacji,

* nauka dokumentowania poznawanych zdarzeń na podstawie: opisów, fotografii, przedmiotów, dokumentów historycznych,

Adresaci konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla: uczniów szkół podstawowych kl. od IV do VIII,

Forma pracy:

Praca powinna zawierać część literacką oraz część graficzną.

* część literacka powinna zawierać opis w formie pisemnej dotyczącej danej fotografii, pamiątki, przedmiotu i czynności np. robienie masła, pieczenie chleba, kiszenie kapusty, żniwa itp.

* część graficzna stanowi uzupełnienie części literackiej. Może mieć ona różną formę (fotografia, pamiątka, przedmiot itd.).Wszystkie oryginalne fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone uczestnikowi konkursu,

Warunki konkursu:

Konkurs będzie trwał od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.

1. Pracę konkursową należy napisać w formie ukazującej dzieje, historię Waszego miejsca zamieszkania. Wskazane byłoby rozejrzeć się dookoła, podpytać starsze pokolenie, które było świadkami radosnych i smutnych przemian Waszej miejscowości.

2. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane uczestnika konkursu i informacje na temat składanej na konkurs pracy (zał. nr 1 do regulaminu). Należy także dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (zał. nr 2 do regulaminu).

3. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej. Praca jest rodzajem opracowania w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym. Przekazane na konkurs zdjęcia, dokumenty i przedmioty zostaną zwrócone uczestnikowi konkursu po zakończeniu konkursu.

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach oraz w innych miejscach , w których prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie obowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie. Organizatorzy konkursu podkreślają, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia konkursu.

5. Administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach, Radziemice 89, 32-107 Radziemice. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Prace muszą być pracami autorskimi wcześniej nienagradzanymi w innych konkursach.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac.

8. Informacje o autorstwie pracy literackiej będą prezentowane przy okazji ich publikacji dokonywanych przez Organizatora. Przepisy dotyczące prac Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach , Radziemice 89, 32-107 Radziemice w terminie do 30.06.2024 r.

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

1. Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

2. Praca konkursowa jest oceniania niezależnie od siebie przez co najmniej trzech członków komisji konkursowej.

3. Praca konkursowa oceniana jest według następujących kryteriów: - wartość merytoryczna i zgodność z tematem, - analiza i wykorzystanie zebranego materiału rzeczowego i źródłowego, - interesującą formę opisu adekwatną do prezentowanego zagadnienia,

4. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe,

5. Komisja konkursowa wszystkim uczestnikom przyzna dyplomy i upominki,

6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie w GOK Radziemice.

7. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione pisemnie o wynikach konkursu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz efekt współpracy Stowarzyszenia Nestor Klub ze Szkołami Podstawowymi zostanie opublikowane na łamach gazety „Kurier Radziemicki” oraz na stronie Urzędu Gminy Radziemice.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatorów. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach, pod numerem telefonu 12 385 60 34, wew. 20 lub e-mail: bibliotekaradziemice@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 06.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik
    Utworzono dnia 06.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik
    Utworzono dnia 06.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 10

W poprzednim tygodniu: 23

W tym miesiącu: 61

W poprzednim miesiącu: 111

Wszystkich: 9973