Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. To nowoczesne centrum kulturalne gminy. Budynek mieści bibliotekę publiczną, punkt przedszkolny, salę konferencyjną wraz z zapleczem socjalnym oraz salę komputerową.

HISTORIA

Budowa obiektu trwała dziewięć miesięcy – od sierpnia 2010 do marca 2011. Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 września 2011 r. Inwestycja pochłonęła w sumie 1,6 mln zł.   Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy, kultury i sztuki oraz zachowanie dziedzictwa narodowego.

Cele i zadania GOK- obejmują w szczególności:

 1. a) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczności gminy, wspierając proces walki z zapóźnieniami rozwojowymi i dysproporcjami cywilizacyjnymi w stosunku do obszarów wiejskich.
 2. b) Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży;
 3. c) Rozwój kulturalny dzieci i młodzieży w gminie;
 4. d) Likwidacja zachowań patologicznych poprzez stworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu;
 5. e) Poprawa jakości oferty kulturalnej i edukacyjnej w gminie – umożliwienie uruchomienia nowych funkcji oświatowych;
 6. f) Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
 7. g) Tworzenie pracowni komputerowych;
 8. h) Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
 9. i) Podejmowanie również innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

 

Ponadto w GOK-u odbywają się:

a) Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży,

b) Cykliczne imprezy, prezentacje, spotkania, zabawy , są również konkursy dla dzieci i młodzieży

c) Szkolenia i spotkania z specjalistami i doradcami dla rolników, organizowane przez ARIMR.

d) Spotkania lokalnych stowarzyszeń – Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Radzieckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Emerytów i Rencistów.

e) W budynku ma również swoje dyżury nieodpłatna pomoc prawna.

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach wchodzi również Biblioteka Publiczna oraz jej Filia w Łętkowicach, których terenem działania jest Gmina Radziemice.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

a) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

b) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

d) popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,

e) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

h) organizowanie spotkań otwartych z autorami poezji i prozy,

i) umożliwienie dostępu do Internetu czytelnikom, szczególnie dzieci i młodzieży.

 

Biblioteki prowadzą swoją działalność poprzez organizowanie różnych form działalności kulturalnej m.in.

– konkursy literackie i plastyczne kierowane do dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Radziemice,

– warsztaty tematyczne, plastyczne i edukacyjne,

– spotkania teatralne z autorami książek z Kołem Emerytów i Rencistów z Łętkowic,

– lekcje biblioteczne,

– imprezy okolicznościowe

– wystawy

– w styczniu 2016 r, przy bibliotece zaczął działać Dyskusyjny Klub Książki. W jego skład  wchodzą czytelnicy biblioteki.

Biblioteka organizując wszelkiego rodzaju działalność kulturalną współpracuje ze Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Urzędem Gminy, Przedszkolami, Kołem Emerytów i Rencistów z Łętkowic, Środowiskowym Domem Samopomocy we Wrocimowicach, Miejską Biblioteką Publiczną w Proszowicach, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach .

Przy zakupie książek kierujemy się potrzebami naszych czytelników. Z wszystkich wydarzeń na Świetlicy i w Bibliotekach relacje umieszczane są na stronie internetowej Gminy w „Kwartalniku Radziemickim” oraz internetowym kurierze proszowickim.

W budynku GOK-u na parterze działają również przedszkole do którego uczęszczają dzieci z Gminy Radziemice.

 • Gminne Koło Kombatantów RP i BWP, którego Prezesem jest Czesław Olech.
 • Pełni dyżur doradca Terenowy Biura Doradztwa Rolniczego Proszowice Pan Leszek Wawrzeń, tel: 692 772 107, email: Leszek.Wawrzen@modr.pl – doradca – główny specjalista – czwartek 9:00-15:00
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny